Thank you very much for visiting my blog.
Σας ευχαριστώ πολύ για την επίσκεψη σας στο blog μου.

24 Φεβ 2012

TRIPLEX Καρδιάς - Αορτής1) ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

 • Η ηχοκαρδιογραφία αποτελεί μια από τις βασικές σύγχρονες μεθόδους έρευνας των καρδιακών παθήσεων
 • Η μέθοδος έχει αξιοπιστία για αντικειμενικούς λόγους, επειδή στηρίζεται σε φυσικούς νόμους (Doppler κ.α.) αλλά η εμπειρία του καρδιολόγου που εκτελεί την εξέταση παίζει πολύ σημαντικό ρόλο, γιατί θα τον βοηθήσει να αξιολογήσει τα ευρήματα και να τα συνδέσει σωστά με την κλινική εικόνα του αρρώστου
 • Η μέθοδος, όπως αποκαλύπτει και το όνομά της στηρίζεται στους υπερήχους, που είναι ήχοι με συχνότητα μεγαλύτερη απ' αυτή που αντιλαμβάνεται το ανθρώπινο αυτί και είναι της τάξεως των 2 έως 5 MHz (μερικές φορές και 7 MHz)
 • Οι υπέρηχοι παράγονται και εκπέμπονται από έναν πιεζοηλεκτρικό κρύσταλλο, ο οποίος επιπλέον λαμβάνει και τις αντανακλάσεις αυτών των υπερήχων από τα τοιχώματα της καρδιάς. Ο κρύσταλλος αυτός είναι τοποθετημένος σε μια ειδική θήκη σχηματίζοντας έτσι τον πομποδέκτη υπερήχων (transducer)

2) ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ B-MODE

 • Ο transducer τοποθετείται από τον καρδιολόγο που εκτελεί την εξέταση, σε ειδικές θέσεις του θώρακα ή και της κοιλιάς, αφού πρώτα τοποθετηθεί ζελέ(gel) μεταξύ του transducer και του δέρματος, ώστε να μην μεσολαβεί αέρας, για να μπορέσουν να μεταδοθούν οι υπέρηχοι στο σώμα του εξεταζομένου
 • Οι αντανακλάσεις των υπερήχων από τα τοιχώματα της καρδιάς λαμβάνονται από τον πιεζοηλεκτρικό κρύσταλλο και παρατίθενται με την μορφή κηλίδων διαφόρου φωτεινότητας. Γι αυτό και αυτή η μορφή απεικόνισης ονομάσθηκε B-Mode (B=Brightness, Φωτεινότητα)

3) ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ M-MODE

 • Εάν λάβουμε την παραπάνω απεικόνιση σε συνάρτηση με τον χρόνο, επειδή η καρδιά είναι κινούμενο όργανο με τα τοιχώματά της πότε να πλησιάζουν και πότε να απομακρύνονται από τον transduser, τότε η απεικόνιση που προκύπτει ονομάζεται M-Mode (M=Motion, Κίνηση)
 • Η M-Mode απεικόνιση είναι κατάλληλη για μετρήσεις (πάχος τοιχωμάτων, διαστάσεις κοιλοτήτων κ.α.) σε διάφορες φάσεις όπως είναι η συστολή και διαστολή της καρδιάς, επειδή αποτυπώνει καλά τις μετακινήσεις των διαφόρων δομικών στοιχείων της καρδιάς στη διάρκεια του χρόνου. Με αυτό τον τρόπο μπορεί να αναδείξει περιοχές υποκινησίας, να γίνει εκτίμηση της συσπαστικότητας και να υπολογισθεί το κλάσμα εξωθήσεως της αριστεράς κοιλίας

4) ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ 2D

 • Με την μέθοδο αυτή χρησιμοποιείται η απεικόνιση B-Mode, με τη διαφορά όμως ότι η ηχογραφική δέσμη, που παράγεται από τον πιεζοηλεκτρικό κρύσταλλο, δεν έχει σταθερή διεύθυνση αλλά κάνει συνεχή σάρωση ενός τομέα 45-90 μοιρών
 • Έτσι απεικονίζονται τα διάφορα στοιχεία, που υπάρχουν στην περιοχή αυτού του τομέα, σε πραγματική κίνηση και σε επίπεδο 2 διαστάσεων (2D)

5) DOPPLER ΗΧΟΚΑΡΔΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • Με την τεχνική Doppler οι υπέρηχοι δεν χρησιμοποιούνται για την απεικόνιση των καρδιακών κοιλοτήτων και των λοιπών στοιχείων της καρδιάς (όπως συμβαίνει με την 2D απεικόνιση), αλλά για να μελετηθούν οι ροές του αίματος ενδοκαρδιακά
 • Ενώ για την 2D απεικόνιση χρησιμοποιούνται οι ανακλώμενοι στα καρδιακά τοιχώματα υπέρηχοι προκειμένου να γίνει η απεικόνιση της καρδιάς, στην Doppler ηχοκαρδιογραφία εκμεταλλευόμαστε την μεταβολή της συχνότητας του υπερηχογραφικού κύματος (φαινόμενο Doppler), όταν προσπίπτει στα ταχέως κινούμενα ερυθρά αιμοσφαίρια
 • Για ακριβέστερη μέτρηση μεγάλων ταχυτήτων ροής του αίματος θα πρέπει η δέσμη των εκπεμπόμενων υπερήχων να είναι όσο το δυνατόν παράλληλη με την ροή και η εκπεμπόμενη συχνότητα του υπερηχογραφικού κύματος να είναι όσο το δυνατόν μικρότερη (π.χ. 2 MHz). Αυτό προκύπτει και από την ανάλυση της βασικής εξίσωσης Doppler. Αντίθετα στην 2D απεικόνιση πρέπει η συχνότητα των υπερήχων να είναι όσο το δυνατόν μεγαλύτερη (π.χ. 5 MHz) και η πρόπτωση αυτών στα καρδιακά τοιχώματα να είναι όσο το δυνατόν κάθετη προκειμένου να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα
 • Όπως προκύπτει από τα παραπάνω και επειδή οι τεχνικές Doppler και 2D συνδυάζονται για την μελέτη της καρδιακής λειτουργίας, δεν είναι δυνατόν να έχουμε ταυτόχρονα την καλύτερη 2D απεικόνιση και το καλύτερο σήμα Doppler
 • Παρά το γεγονός ότι οι υπέρηχοι δεν είναι ακουστοί, το σήμα Doppler που προκύπτει από την διαφορά της εκπεμπόμενης και της ανακλώμενης συχνότητας υπερήχων είναι πάντα ακουστό και έτσι μπορούν οι ροές του αίματος να εκτιμηθούν και ακουστικά από τον εξεταστή


ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ DOPPLER
Εκτίμηση βαλβιδικών στενώσεων
Εκτίμηση βαλβιδικών ανεπαρκειών
Αναγνώριση επικοινωνιών (shunts)
Μέτρηση όγκου παλμού

6) ΣΥΝΕΧΕΣ DOPPLER

 • Στο συνεχές Doppler έχουμε συνεχή εκπομπή και λήψη υπερήχων, που επιτυγχάνεται με δύο κρυστάλλους (πομπός και δέκτης)
 • Με την τεχνική αυτή λαμβάνουμε πληροφορίες για τις ροές σε όλο το βάθος της ηχογραφικής δέσμης, χωρίς όμως να έχουμε την δυνατότητα αναγνώρισης του βάθους από το οποίο προέρχεται η κάθε ροή. Έτσι μπορεί να έχουμε καταγραφή δύο ταυτόχρονων ροών (π.χ. στην στένωση της αορτικής βαλβίδας καταγράφεται η ροή του χώρου εξόδου της αριστεράς κοιλίας και η ροή μέσω της στενωμένης βαλβίδας)
 • Παρά την έλλειψη διάκρισης βάθους η τεχνική αυτή είναι κατάλληλη για μετρήσεις υψηλών ταχυτήτων ροής, όπως συμβαίνει π.χ σε βαλβιδικές στενώσεις

7) ΠΑΛΜΙΚΟ DOPPLER

 • Με την τεχνική του παλμικού Doppler έχουμε παραγωγή υπερήχων κατά ώσεις (3000 έως 5000 παλμούς το δευτερόλεπτο), οπότε ο χρόνος που χρειάζεται για να επιστρέψουν τα ανακλώμενα κύματα υπερήχων είναι συνάρτηση του βάθους, που έγινε η ανάκλαση
 • Έτσι σε συνδυασμό με την 2D απεικόνιση μπορούμε να ορίσουμε το βάθος και να λάβουμε το σήμα Doppler από μια συγκεκριμένη περιοχή (π.χ. πάνω από μια βαλβίδα), ενώ όλες οι άλλες ροές αγνοούνται από το μηχάνημα υπερήχων
 • Λόγω του δειγματοληπτικού χαρακτήρα αυτής της τεχνικής δεν μπορούν να εκτιμηθούν υψηλές ταχύτητες ροής, οπότε εδώ επιστρατεύεται η τεχνική του συνεχούς Doppler για να μετρηθεί η ταχύτητα ροής της οποίας το βάθος έχει εκτιμηθεί με το παλμικό Doppler
 • Έτσι βλέπουμε πως ο συνδυασμός του παλμικού και του συνεχούς Doppler εξουδετερώνει τα μειονεκτήματα των δύο μεθόδων

8) ΕΓΧΡΩΜΟ DOPPLER

 • Το έγχρωμο Doppler είναι παλμικό Doppler πολλών και ταυτόχρονων δειγμάτων ροής με την μέτρηση όμως των μέσων ταχυτήτων ροής στα δείγματα και ακολούθως την παράθεσή τους με την μορφή χρώματος (κόκκινο εάν η ροή πλησιάζει και μπλε εάν απομακρύνεται από τον πομποδέκτη)
 • Επειδή η τεχνική συνδυάζεται με την 2D απεικόνιση, έχουμε στην ουσία μια διδιάστατη απεικόνιση της καρδιάς με την προσθήκη χρώματος, που αντιπροσωπεύει τις ενδοκαρδιακές ροές των οποίων η κατεύθυνση υποδηλώνεται από το χρώμα
 • Έτσι είναι πολύ εύκολο με μια ματιά να δει κανείς στην έγχρωμη εικόνα διάφορες διαταραχές στις ροές όπως είναι π.χ. μια βαλβιδική ανεπάρκεια
 • Όπως και το παλμικό Doppler έτσι και το έγχρωμο έχει πρόβλημα στην απεικόνιση υψηλών ταχυτήτων ροής, εμφανίζοντας μια πολυχρωμία (aliasing) στην περιοχή αυτή αντί για την εμφάνιση μπλε ή κόκκινου χρώματος
 • Όμως είναι χρήσιμη και η διαπίστωση της πολυχρωμίας, γιατί μπορούμε να μετρήσουμε την μέγιστη ταχύτητα ροής με την βοήθεια της τεχνικής του συνεχούς Doppler, τοποθετώντας τον άξονα στην περιοχή της πολυχρωμίας


ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΕΓΧΡΩΜΟΥ DOPPLER
Ανίχνευση βαλβιδικών ανεπαρκειών
Ανίχνευση διαφυγών (shunts) μεσοκολπικών, μεσοκοιλιακών κ.α.
Μετεγχειρητική εκτίμηση συγκλείσεως διαφυγών
Εκτίμηση λειτουργικότητας προσθετικών βαλβίδων


ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ


Τι είναι το υπερηχοκαρδιογράφημα;

Η υπερηχογραφία βασίζεται στην αρχή της ηχώ. Όπως ο ήχος έχει την ιδιότητα να αντανακλάται πάνω σε επιφάνειες έτσι και οι υπέρηχοι (ηχητικά κύματα σε ψηλότερες συχνότητες από τις ακουστές), αντανακλώνται πάνω σε επιφάνειες.
Γιατί γίνεται το υπερηχοκαρδιογράφημα;
Tο υπερηχοκαρδιογρά- φημα ξεκαθαρίζει  πιθανά ανατομικά προβλήματα των μεγάλων αγγείων της καρδιάς, των τοιχωμάτων της π.χ. εάν υπάρχει μυοκαρδιοπάθεια καθώς και των βαλβίδων της καρδιάς. Επίσης δείχνει αν υπάρχει υγρό στο περικάρδιο, δηλαδή στο “σακουλάκι” που περιβάλλει και προστατεύει το μυ της καρδιάς.
Στην υπερηχογραφία έχουμε ένα μηχάνημα, τον υπερηχοκαρδιογράφο που μπορεί να παράγει υπερήχους και ταυτόχρονα να ανιχνεύει τις αντανακλάσεις τους. Το μηχάνημα αυτό έχει ενσωματωμένο ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή ο οποίος μελετά τα αντανακλόμενα κύματα και ανάλογα με το χρόνο που χρειάζονται για να επιστρέψουν υπολογίζει πόσο μακριά είναι η επιφάνεια στην οποία αντανακλαστήκανε τα υπερηχητικά. Στη συνέχεια παρουσιάζει την επιφάνεια αυτή στην οθόνη του. Η όλη διαδικασία γίνεται τόσο γρήγορα που αν η επιφάνεια αυτή κινείται να παρουσιάζεται στην οθόνη να κινείται όπως κινείται στην πραγματικότητα.
Η παραγωγή και ανίχνευση των υπερήχων γίνεται από το μορφομετατροπέα του υπερηχοκαρδιογράφου. Ο μορφομετατροπέας έχει σχήμα ωοειδές συνήθως. Από τη μια άκρη του φεύγει το καλώδιο που τον συνδέει με το σώμα του υπερηχοκαρδιογράφου. Η άλλη άκρη του είναι το σημείο όπου παράγονται και ανιχνεύονται οι υπέρηχοι. Ανάλογα με το που θα τοποθετήσουμε το μορφομετατροπέα και με ποια κατεύθυνση θα έχουμε και την αντίστοιχη εικόνα.
Οι συνήθεις θέσεις τοποθέτησης του μορφομετατροπέα είναι παραστερνικά αριστερά στο 4ο μεσοπλεύριο διάστημα, στη κορυφή της καρδιάς και η θέση ονομάζεται κορυφαία, κάτω από τη ξιφοειδή απόφυση (υποξιφοειδική θέση), και στον υπερστερνικό βόθρο.

Πως αξιολογείται ένα υπερηχογράφημα καρδιάς;

Το υπερηχογράφημα γίνεται για την διάγνωση και την εκτίμηση ανατομικών και λειτουργικών διαταραχών της καρδιάς.
Μετρείται το πάχος των τοιχωμάτων της καρδιάς, οι διαστάσεις και η λειτουργικότητα των κοιλοτήτων της ιδιαίτερα της αριστεράς κοιλιάς. Με την μελέτη των ενδοκαρδιακών ροών γίνεται διάγνωση και εκτίμηση της βαρύτητας των βαλβιδοπαθειών και των συγγενών καρδιοπαθειών. Τίθεται η διάγνωση της υγρής περικαρδίτιδας, ενδοκαρδιακών θρόμβων, όγκων της καρδιάς, και των καρδιακών επιπλοκών της υπέρτασης.

Διαδικασία υπερηχοκαρδιογραφήματος

Ο ασθενής αφαιρεί τα ρούχα του από τη μέση και πάνω και ξαπλώνει στην εξεταστική κλίνη. Ο ασθενής ξαπλώνει στην αριστερή πλάγια θέση με το αριστερό χέρι κάτω από το κεφάλι. Ο ιατρός βρίσκεται πίσω από τον ασθενή και τοποθετεί τον μορφομετοτροπέα στον θώρακα του ασθενούς. Η καρδία απεικονίζεται από διάφορα «ακουστικά παράθυρα» για να γίνει πλήρης εκτίμηση.
Εφαρμόζεται ακουστικής αγωγιμότητας γέλη στο δέρμα που υπέρκειται της προς εξέταση περιοχής. Στη συνέχεια, ο εξεταστής τοποθετεί το μορφοτροπέα απαλά στην περιοχή, μετακινώντας τον όπως χρειάζεται για την λήψη των εικόνων. Μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης, η γέλη αφαιρείται. Στο διοισοφάγειο, δυναμικό και στο υπερηχοκαρδιογράφημα αντίθεσης θα χρειασθεί η εισαγωγή ενδοφλέβιας γραμμής (καθετηράκι) για τη χορήγηση φαρμάκων ή σκιαγραφικού.
Οι περισσότερες μελέτες διαρκούν 30 λεπτά περίπου.
Οι περισσότερες μελέτες υπερήχων δεν απαιτούν ειδική φροντίδα μετά την εξέταση.
Ασθενείς που υποβάλλονται σε διοισοφαγέιο υπερηχοκαρδιογράφημα ή σε υπερηχοκαρδιογραφική δοκιμασία φόρτισης με δοβουταμίνη, θα χρειαστούν παρακολούθηση για λίγο χρόνο μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης.
Όλοι οι ασθενείς χρειάζονται ενημέρωση μετά την ολοκλήρωση της εξέτασης, όπου θα συμπεριλαμβάνονται και πληροφορίες σχετικά με το πότε θα παραλάβει την απάντηση, καθώς και με ποιον θα επικοινωνήσει για πληροφορίες ή προκειμένου να αναφέρει ανεπιθύμητες ενέργειες ή επιπλοκές.

Τι είναι το Doppler υπερηχοκαρδιογράφημα;

Η τεχνική αυτή στηρίζεται σε ένα φαινόμενο της φυσικής που λέει ότι αν μια δέσμη υπερήχων προσκρούσει σε κινούμενη επιφάνεια τότε η αντανακλώμενη δέσμη έχει διαφορετική συχνότητα από αυτή της προσκρούουσας. Η συχνότητα της αντανακλώμενης δέσμης εξαρτάται από τη φορά κίνησης της επιφάνειας (πλησιάζει ή απομακρύνεται), και την ταχύτητα της. Χρησιμοποιώντας τα πιο πάνω μπορούμε να υπολογίσουμε την ταχύτητα με την οποία κινείται μια επιφάνεια αν ξέρουμε τις συχνότητες της προσκρούουσας δέσμης και της ανακλώμενης.
Ο υπερηχογράφος εκπέμπει τη δέσμη των υπερήχων με γνωστή συχνότητα. Ο μορφομετατροπέας έχει τη δυνατότητα να μετρά το χρόνο που χρειάζεται η δέσμη για να επιστρέψει καθώς επίσης και τη συχνότητα της δέσμης που επιστρέφει. Έτσι μπορεί και υπολογίσει την απόσταση από την οποία βρίσκεται η κινούμενη επιφάνεια όπως επίσης και την ταχύτητα με την οποία κινείται. Στην καρδιολογία η κινούμενη επιφάνεια, την ταχύτητα της οποίας μετρά ο υπερηχογράφος, είναι η επιφάνεια των ερυθρών αιμοσφαιρίων. Η ταχύτητα μιας συγκεκριμένης περιοχής παρουσιάζεται σαν διάγραμμα σε σχέση με το χρόνο. Όσο πιο μεγάλη η ταχύτητα του αίματος που μετρείται όταν περνά μέσα από κάποιο στεγνωμένο στόμιο τόσο πιο σοβαρή είναι η ανατομική βλάβη.

Τι είναι το έγχρωμο υπερηχοκαρδιογράφημα;

Σε νεότερους υπερηχογράφους υπάρχει η δυνατότητα να μετρά στιγμιαία σε μια περιοχή μεγάλου εύρους τη ταχύτητα κίνησης του αίματος. Η κάθε ταχύτητα που βρίσκεται σε κάθε σημείο παριστάνεται μέσα στην εικόνα δύο διαστάσεων σαν χρώμα, κόκκινο αυτό που κινείται  προς τον μορφομετατροπέας και μπλε αυτό που απομακρύνεται. Η τεχνική αυτή ονομάζεται έγχρωμο υπερηχογράφημα. Βοηθά πολύ στη διάγνωση των βαλβιδοπαθειών ιδιαίτερα των ανεπαρκειών των βαλβίδων.

Τι είναι το διοισοφάγειο υπερηχοκαρδιογράφημα;


Γιατί γίνεται το διοισοφάγειο υπερηχοκαρδιογράφημα;

Γίνεται για πολλούς λόγους, αλλά κυρίως για να διευκρινισθούν προβλήματα στον αριστερό κόλπο της καρδιάς και στη μιτροειδή βαλβίδα. Γενικά γίνεται για να συμπληρώσει την εικόνα του απλού υπερηχοκαρδιο- γραφήματος σε ασθενείς παχύσαρκους ή σε άτομα με πνευμονοπάθεια.
Πως γίνεται: Χορηγείται στον ασθενή τοπική αναισθησία, ώστε να μη νιώσει πόνο όταν περάσει από τον οισοφάγο του ο σωλήνας της εξέτασης. Ο γιατρός εισάγει από το στόμα του εξεταζομένου σωλήνα διαμέτρου περίπου 3 χιλιοστών, στο κάτω άκρο του οποίου υπάρχει μία λιλιπούτεια συσκευή που εκπέμπει υπέρηχους.
Επιπλοκές: Ο μοναδικός κίνδυνος είναι να τραυματιστεί λίγο ο οισοφάγος.
Μια άλλη τεχνική είναι το διοισοφάγειο υπερηχογράφημα που ο μορφομετατροπέας είναι τοποθετημένος στην άκρη ενός καθετήρα που εισάγεται όπως το γαστροσκόπιο στο στομάχι και γίνεται λήψη υπερηχογραφήματος από το πίσω μέρος της καρδιάς. Επειδή μεταξύ στόμαχου και καρδιάς δεν παρεμβάλλονται σκληρά μόρια  οι εικόνες που λαμβάνονται είναι μεγάλης ευκρίνειας.

Τι είναι το υπερηχοκαρδιογράφημα αντίθεσης;

Η λήψη καλών υπερηχογραφικών εικόνων είναι συχνά δυσχερής σε ασθενείς παχύσαρκους, με πιθοειδή θώρακα λόγω πνευμονικών νόσων ή με άλλη θωρακική παραμόρφωση, σε ασθενείς στην μονάδα εντατικής θεραπείας ή με αναπνευστήρα. Αυτές οι τεχνικά δύσκολες εξετάσεις μπορούν να βελτιωθούν με σκιαγραφικό. Το σκιαγραφικό των υπερήχων αποτελείται από μικροφυσαλλίδες γεμάτες αέρα, οι οποίες έχουν μέγεθος μικρότερο από ένα ερυθρό αιμοσφαίριο. Οι μικροφυσαλλίδες εγκυστώνονται σε κέλυφος αλβουμίνης, ή άλλης ουσίας, η οποία παρεμποδίζει την καταστροφή τους στην υψηλής ταχύτητας κυκλοφορία του αίματος. Οι φυσαλλίδες βελτιώνουν την ποιότητα των εικόνων.
Οι παράγοντες αντίθεσης των υπερήχων ταξιδεύουν στο εσωτερικό της δεξιάς καρδιάς μετά από την ενδοφλέβια έγχυση, εντός της πνευμονικής κυκλοφορίας, και στη συνέχεια εντός της αριστερής καρδιάς. Το ηχοκαρδιογράφημα με σκιαγραφικό χρησιμοποιείται συνηθέστερα για την αξιολόγηση της λειτουργίας της αριστερής κοιλίας. Οι καινούργιοι παράγοντες αντίθεσης είναι γενικά καλά ανεκτοί, αλλά ορισμένοι ασθενείς ενδέχεται να εμφανίσουν αλλεργικές αντιδράσεις από το σκιαγραφικό με αλβουμίνη.

Τι είναι το δυναμικό υπερηχοκαρδιογραφημα ή υπερηχοκαρδιογράφημα κόπωσης με δοβουταμίνη;

Το υπερηχοκαρδιογράφημα κόπωσης με δοβουταμίνη αξιολογεί την καρδιακή λειτουργία πριν και μετά από την ενδοφλέβια χορήγηση δοβουναμίνης. Με την χορήγηση ενδοφλέβια αδενοσίνης, ουσίας που προκαλεί ισχαιμία του μυοκαρδίου σε περιοχές που αιματώνονται από στενωμένα στεφανιαία αγγεία, παρατηρώντας στο υπερηχογράφημα  την ύπαρξη ή όχι διαταραχών της κινητικότητας των τοιχωμάτων της καρδιάς, τίθεται η διάγνωση της ισχαιμίας και εκτιμάται η σοβαρότητα της  στεφανιαίας νόσου. Πιθανά να εμφανισθούν παρενέργειες από τη χορήγηση δοβουταμινης, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται υπέρταση, αρρυθμίες, ζάλη, θωρακικό άλγος, ναυτία, δύσπνοια.
Η εξέταση ζητείται για αξιολόγηση στεφανιαίος νόσου σε ασθενείς οι οποίοι αδυνατούν να ασκηθούν σε τάπητα. Η δοβουταμίνη «στρεσάρει» την καρδιά αυξάνοντας τις απαιτήσεις σε οξυγόνο και επομένως και την καρδιακή συχνότητα και την αρτηριακή πίεση.
Πιθανά να του ζητηθεί να διακόψει ή να προσαρμόσει τη δοσολογία κάποιων όπως φάρμακα που ανήκουν στους β αναστολείς.
Οι ασθενείς ενδέχεται να αισθανθούν ταχυκαρδία, δύσπνοια ή κεφαλαλγία. Ο ασθενής πρέπει να αναφέρει στον ιατρό οτιδήποτε αισθανθεί. Μετά την εξέταση, ο ασθενής θα παραμείνει ατό χώρο εξέτασης, μέχρις ότου υποχωρήσουν οι ανεπιθύμητες ενέργειες.

Τι είναι το εμβρυικό υπερηχογράφημα καρδιάς

Ο καρδιακός υπερηχογράφος παρέχει στον παιδοκαρδιολόγο τη δυνατότητα να εξετάσει το καρδιαγγειακό σύστημα του εμβρύου για τη διάγνωση συγγενών καρδιοπαθειών και καρδιακών αρρυθμιών. Παραπομπή της εγκύου γίνεται από το μαιευτήρα λόγω ενός ευρήματος στο μαιευτικό υπερηχογράφημα ρουτίνας ή λόγω του οικογενειακού ιστορικού της.
Η μελέτη γίνεται από παιδοκαρδιολόγο με εξειδικευμένη εκπαίδευση στο εμβρυικό υπερηχογράφημα καρδιάς και είναι ακίνδυνη χωρίς χρήση ιονίζουσας ακτινοβολίας. Η εξέταση διαρκεί περίπου 40 λεπτά εκτός εάν το έμβρυο κινείται διαρκώς ή έχει μη ευνοϊκή θέση. Το εμβρυικό υπερηχογράφημα καρδιάς πραγματοποιείται μετά τη 17η εβδομάδα κυήσεως.
Η έγκαιρη διάγνωση επιτρέπει την ψυχολογική προετοιμασία της οικογενείας και σκοπό έχει τον προγραμματισμό του τοκετού σε ειδικό καρδιοχειρουργικό κέντρο για την εξασφάλιση κατάλληλης θεραπείας αμέσως μετά τη γέννηση. Επιπλέον, παρέχεται ενημέρωση για τις γενετικές επιπτώσεις και τον οικογενειακό προγραμματισμό. Σε κάποιες περιπτώσεις είναι δυνατή και η προγεννητική θεραπεία καρδιακών αρρυθμιών στο έμβρυο.